گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی

گیربکس های حلزونی که به گیربکس های کتابی نیز شهرت دارند دارای یک ماردون (screw) که شبیه پیچ است و یک چرخدنده (Gear) میباشد که ورودی از طریق شفت به ماردون متصل شده و خروجی از طریق شفت از چرخدنده خارج می گردد ،  حتما زاویه ی ورود و خروج قائم می باشد زیرا محور های دو چرخدنده بر هم عمود هستند .