آرشیو: گیربکس شافت مستفیم

گیربکس شافت مستقیم
گیربکس شافت مستقیم

گیربکس شافت مستقیم هالوشافت در این مدل گیربکس ها محل اتصال الکترو موتور به گیربکس بصورت هالوشافت جهت ورود شافت الکترو موتور بطور استاندارد نسبت به توان ورودی در نظر گرفته شده است. و پیرامون محیط آن را فلانچی فرا گرفته است که هنگام نصب الکترو موتور بصورت فلانچ به…